Avrupa Siyasi Gücü: Feodalite Nedir?

feodalite nedir ve ne demektir, feodalite tarihi, feodalite derebeylik

Daha çok derebeylik adı ile bilinen, Orta Çağ Avrupa’sının egemen gücü feodalite nedir? Feodalite Orta Çağ’da toprak sistemine dayalı bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şekli siyasi, sosyal, ekonomik ve dini tüm kanalları elinde barındırır. Sistemi siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran senyörler (vassallar veya derebeyler) sınıfı oluşturur. Bununla birlikte sistem içerisinde derebeyler sınıfına bağımlı köleler (süzeren) sınıfı da yer almaktadır.

Feodalite Nasıl Ortaya Çıktı?

Feodalitenin ortaya çıkışı Kavimler Göçü’ne dayanır. Kavimler Göçü ile birlikte ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu Avrupa’nın da beraberinde siyasi anlamda ikiye ayrılmasına yol açmıştır. Kavimler Göçü sonrası devlet sisteminde meydana gelen kaos halkın can güvenliğinin ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Bu güvensiz ortam halkın can ve mal güvenliğini koruyabilmek için kendisini derebeylerin koruması altına alması ile sonuçlanmıştır. Feodalite sisteminde derebeylere sığınan her halk kendi topraklarında çalışma hakkına sahiptir. Bununla birlikte her senyörün kendisine ait bir askeri gücü bulunduğu gibi, her senyör kendi bölgesinde kendi kurallarını koyma hakkına sahiptir.

Feodal sistemin iki farklı temel unsuru vardır. Bu unsurlar toprak ve kişisel ilişkiler üzerine kuruludur. Kişisel ilişkiler tamamı ile senyörlerin ve soyluların korunmasına yönelik oluşturulur. Vassallar senyörlere sadakat ve saygı yemini eder. Buna karşılık olarak senyörler ise vassalını korumak, onun güvenliğini sağlamakla görevlidir. Kişisel ilişkiler her ne kadar senyörleri koruyor gibi görünse de aslında her iki taraf da birbirine karşı sorumluluklara sahiptir.

Feodalite Nasıl Son Buldu?

Feodalite sistemi Haçlı Seferleri ve Yüzyıl Savaşları ile birlikte zayıflamaya başlamış, ardından  İstanbul’un fethi ile tamamen yıkılmıştır.  İstanbul’un fethinde kullanılan toplar, büyük surların yıkılabileceğini kanıtlayarak derebeylerin şatolarını yıkmış ve feodalizmin son bulmasına yol açmıştır. Ancak bu durum mutlak krallıkların güçlenmesine sebep olan bir gelişmedir. Kısaca özetlemek gerekirse feodalitenin hakim olduğu bir ülke ya da bölgede devletçikler iç işlerinde bağımsız hareket eden küçük siyasal yapılardan meydana gelir. Bu da siyasal yapının zayıf kalmasına ya da zaman geçtikçe zayıflamasına yol açar. Bu durum da feodal devletlerin günümüze ulaşamamasına ve kısa sürede parçalanmasına zemin hazırlamıştır.