Bir Vergileme Türü : Stopaj Nedir?

stopaj nedir, stopaj vergisi nedir, stopaj nasıl kesilir

Kazanç yolu ile ilde edilen maaş, ücret vs. gibi borçların ödenme aşamasında, ücret henüz sahibinin eline geçmeden kesilen vergi, yani stopaj nedir? Stopaj kelime anlamı ile ” kaynaktan kesme, tevkif” anlamını içerir. Ancak gerçekte kelime anlamının yanı sıra stopaj bir tür vergi ödeme yöntemidir. Stopaj vergi türleri ile karıştırılmamalı, gelir ya da kurumlar vergisine tabi kazançlara kesilen bir vergi yöntemi olarak değerlendirilmelidir.

Stopaj Uygulamanın Amacı Nedir?

 • Stopaj kesmenin ana amacı vergilerin tahsilinin daha kolay yapılabilmesidir. Stopaj ile aynı zamanda küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlenir.
 • Stopaj vergi mükelleflerinin ve maliye idaresinin işlem yükünü azaltır.
 • Stopaj uygulaması sayesinde verginin reel değer kaybı yaşaması önlenir. Enflasyondan kaynaklı olarak vergi tahsil süresi uzadığında verginin reel değeri beraberinde düşer. Verginin temin edilme yöntemi ne kadar pratik olursa değer kaybı da o kadar azalacaktır.
 • Stopaj ile vergi tahsilatı güvenli ve garantili bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Stopaj vergi ödenmeden kesilen bir vergi ödeme yöntemidir. Bu da vergi mükelleflerinin ya da kurumların daha az vergi yükü hissetmelerine yardımcı olur.

Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Stopaj vergisi oranları ”Gelir ve Kurumlar Vergisi” kanunlarındaki maddelerde açık bir şekilde belirtilmiştir. Vergi bu kanunda yer alan maddelere uygun bir şekilde, brüt ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Serbest meslek ödemeleri, gider pusulası, personele yapılan ücret ödemesi, kira ödemesi ve kira payları ödemelerinde stopaj uygulanması gereklidir. Stopaj ödemelerindeki en genel kural maaş ve ücretlerden kesilen vergi tutarının bir sonraki ayın 23. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile birlikte verilmesidir. Bu kural Türkiye’de stopaj usulünde yer alır. Yine aynı şekilde dar mükellefiyete tabi olan kurumlarda ücretler, serbest meslek kazançları, gayri maddi hakların satışı, menkul sermaye iratları da kesintiye tabidir.

Vergi sorumlusu olan ve stopaj usulü gereğince vergi mükelleflerinin borcunu vergi dairesine yatırması gerekli olan kişi ver kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • Kamu idare ve müesseseleri
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Ticaret şirketleri
 • Sair kurumlar
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri
 • Zirai kazançlarını bilanço ya da zirai işletme hesabına göre tespit eden çiftçiler
 • Gerçek gelirleri beyana mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbapları