Bina Dışına Eklenti : Müştemilat Nedir?

müştemilat nedir, müştemilat türleri, müştemilat kanunu nedir

Binaların dış kısmında bulunan balkon, teras, garaj gibi bölümlerin tümünü kapsayan, yapı ya da eklentiler için kullanılan müştemilat nedir? Müştemilat binalar için ek tesis, eklenti anlamına gelir. Müştemilatların türleri ana binaların kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. Örneğin binadan bağımsız müştemilat olabileceği gibi binaya bitişik müştemilatlar da yapılabilir.

Müştemilat Çeşitleri Nelerdir?

Müştemilatlar bina dışı ve binaya bitişik müştemilatlar olarak iki grupta incelenir. En yaygın binaya bitişik olan müştemilat türleri; teras, balkon, garaj, kiler ve depodur. Bina dışı müştemilat çeşitleri ise; ahır, ardiye, bahçe, kömürlük, garaj, avlu, depo, taraça vb. yapılardır.

Müştemilatlar bina ya da yapıları tamamlayan eklentiler olarak kullanılır. Yapılan müştemilatların kullanım hakkı, ilgili bina ya da yapının sahiplerine aittir. Yine aynı şekilde müştemilatın ruhsatı da konut ruhsatına tabi olur.

Müştemilat Kanunu

Müştemilatların kullanma hakkının tümü konut sahibine ait olsa da, bu ek yapıları kullanmak ve bunlara sahip olmak için bazı kurallara uyulması gereklidir. Müştemilat kanunu olarak geçen bu kurallar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği içerisinde yer alır. Müştemilat kanunda yer alan kurallardan bazıları şu şekildedir;

  • Madde 33:  “2) Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları bodrum katlarda tertiplenir. Ancak zeminde su çıkması veya sert kaya olması halinde Belediyeden alınacak izin ile bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren (2.50) m. den yüksek olmamak, esas binaya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.”
  • Madde 57 : “Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.”
  • Madde 4 : “27) Yapının parsele oturacak bölümün yatay izdüşümünde kaplayacağı azami alandır. Bahçede yapılan eklentiler (müştemilat) taban alanı içinde sayılır.”

Yönetmeliğe göre ayrıca; bahçede yapılan müştemilatın bölümleri taban alanı içerisinde sayılmalı, çiftlik gibi binaların taban alanı kat sayısı, müştemilatı da dahil yüzde kırkı geçmemelidir.