Antropoloji Nedir?

blank
antropoloji nedir

Antropoloji Nedir?

İnsanın biyolojik ve kültürel çeşitliliğini inceleyen ve en temel anlamı ile insan bilimi anlamına gelen antropoloji nedir? İnsanlığı bütüncül bir gözle ele alan antropoloji kelime yapısı olarak iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşur. Anthropos insan anlamına logos ise düzenli bilgi anlamına gelir. İnsan ile ilgili düzenli bilgi anlamına gelen antropolojinin ilgi alanı birey olarak insan değildir. Antropoloji daha çok grup içerisinde yer alan ve yaşayan insanı ve bu insanın davranış ve yaşayış şeklini ele alır. Topluluk içerisinde yaşanan kültür, fiziki yapı ve davranış farklılıklarını inceleyerek değerlendiren antropolojinin temel alanları içerisinde; diller, örf ve adetler, inançlar, biyolojik ve kültürel uyum yer alır.

Antropoloji toplumsal kıyaslama ve değerlendirmeleri iki temel varsayıma dayalı olarak inceler. İnsan doğasını ve kültürler arası farklılıkları anlamak için kıyas yapmak ve insan topluluklarının hem biyolojik hem kültürel etkilerini anlayabilmek için bütüncül yaklaşmak antropolojinin varsayımlarıdır.

Antropolojinin Bölümleri

Geçmişi, bugünü ve geleceği bir bütün olarak ele alıp, bu dönemlerde yaşamış ve yaşayacak insanlar arasındaki fark ve benzerlikleri açıklamayı amaçlayan antropoloji işini yapan kişilere antropolog denir. Antropologlar arkeolojiyi iki ana grupta inceler.

1 . Fiziksel Antropoloji

İnsanlığı fiziksel olarak değerlendiren bu grupta insanın biyolojik gelişimi ve evrimi incelenir. İnsanın içerisinden geçtiği aşamalar, biyo – fizyolojik değişiklikler,  ırk ilişkileri, hayvanlar ile olan farklılıkları, iskelet ve kas yapıları fiziksel antropolojinin ana konularıdır.

2 . Kültürel Antropoloji

Kültürel antropoloji kendi altında arkeoloji, etnoloji, linguistik antropoloji (dilbilim) ve sosyal antropoloji olmak üzere dört gruba ayrılır.

İlk çalışmalarının 18. yüzyılda İsveçli botanik bilgini Carolus Linnaeus (1707- 1778) tarafından yapıldığı antropoloji daha sonra Hollandalı hekim Camper , Fransız Buffon ve Daubenton ‘ın yaptığı çalışmalar ile gelişmiş ve ilerlemiştir. 1840 yılında Paris ‘te kurulan ilk antropoloji kurumundan sonra antropoloji kelimesi ortaya atılmış ve bu özel bilim ilk kez öğretim konusu olmuştur.

Antropoloji günümüzde hala insanı ve insan doğasına ait unsurları inceleyerek bu konuları temel uğraş alanı içerisinde bulundurur. İnsan doğası ile birlikte toplumların gelişmişliğini ya da geri kalmışlığını da resmi olarak ifade edebilen antropoloji önemli bilim dallarından biridir.