Antrepo Nedir?

Antrepo Nedir?

Gümrük ve ticaret işleri ile uğraşanların sıklıkla kullandığı bir kelime olan antrepo nedir? Kökeni Fransızca kaynaklardan gelen antrepo, kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyaların bırakıldığı yer, alan anlamına gelir. Bırakılan bu eşyalar henüz ithalat vergileri ödenmemiş ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ürünleri içerir. Serbest dolaşıma girmemiş olan bu ticari eşyaların gönderilecekleri yere ulaşmadan önce işlemleri yapılana kadar bekletildikleri alan antrepodur. Antrepoya getirilen tüm eşyalar burada koruma altında tutulur.

Eğer getirilen eşyalar mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmiş ise bu durumda eşyaların antrepoda belirli bir kalış süresi yoktur. Süresiz kalabilir. Ancak kimi zamanlarda gümrük idareleri uygun görmeleri durumunda eşyaların antrepo kalış sürelerine sınırlamalar getirebilir.

Antrepo Çeşitleri

Antrepolar kendi içlerinde 6 farklı çeşide ayrılır. İlk çeşidi A tipi antrepolardır. A tipi antrepolarda bulunan eşyalarda eğer herhangi bir eksiklik bulunuyorsa gümrük vergisi ödenmek zorundadır. İşletmeci antrepoda bulunan ürünlerin stok kayıtları tutar.

Bir diğer antrepo tipi ise B tipi antrepodur. Bu antrepo türünde Gümrük Kanunu’nun 97. maddesinin birinci fıkrasına ithafen eşyadan kullanıcı sorumludur. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır, işletici sadece antrepoyu kiralar. Bu antrepolarda stok kayıtları tutulmaz, bu yüzden beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

C tipi antrepolar ise özel antrepo türüdür. Bu antrepolarda antreponun işleticisi de kullanıcısı da aynı kişidir. Eşyadan ise sadece bu kişi sorumludur.

D tipi antrepolarda da tıpkı C tipinde olduğu gibi işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Ancak burada Gümrük Kanunu’nun 104. maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır. Bu antrepo türünde eşyaların antrepoya alındığı tarihteki kıymet miktarı dikkate alınır ve vergiler bu miktara göre hesaplanır. Burada bulunan eşyalar basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.

Yine kullanıcı ve işleticisinin aynı kişiler olduğu E tipi antrepolarda Gümrük Kanunu’nun 93. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlemler herhangi bir depolama yeri olmadan da yapılabilir. Bu depolarda stok defteri tutulur.  Son antrepo tipi olan F tipi antrepolar ise gümrük idarelerince işletilen genel antrepolardır.

A tipi, B tipi ve F tipi antrepolar genel antrepolar arasında yer alır. Sadece işletme sahiplerinin eşyalarının konulabildiği özel antrepolar ise C tipi, D tipi ve E tipi antrepolardır.